Yr Amser Gorau i bostio ar Instagram yn 2022 : Taflen twyllo y dydd

Pan ddaw i Instagram, pan fydd postiad yn cael ei gyhoeddi gall effeithio ar faint o ryngweithiadau mae'r post hwnnw'n ei gael a faint o sylw mae proffil eich cyfrif yn ei gael. Ac amseriad yw'r elfen arwyddocaol sy'n cyfrannu at effeithiolrwydd eich post Instagram. Felly, yn yr erthygl hon, rydyn ni'n mynd i drafod yr amser gorau i bostio ar Instagram. Yna, Agorwch eich llygaid !

Cyhoeddi ar adegau arbennig Gall y dydd neu'r penwythnos hefyd fod o fudd sylweddol i welededd Instagram a bydd yn caniatáu ichi gael mwy o ddilynwyr. Yn ôl astudiaethau, gall postiadau Instagram wedi'u hamserlennu helpu i gynyddu nifer eich ffrindiau Instagram a nifer y rhyngweithiadau a gewch. Trwy hynny, Mae gan ddefnyddio trefnydd post Instagram fantais sylweddol oherwydd gallwch chi greu postiadau ymlaen llaw, a gallwch adael iddynt redeg heb fawr o reolaeth gan y byddant yn cael eu rhyddhau ar adegau penodol heb orfod cael eu golygu. Bydd hyn yn rhoi amser ychwanegol i chi ei neilltuo i ddiddordebau eraill..

Pryd Yw'r Amser Gorau i bostio ar Instagram?

Mae pob defnyddiwr Instagram yn rhwystredig gyda'r pwnc canlynol : pryd yw'r amser gorau i bostio ar instagram ? Mae arolygon amrywiol wedi datgelu bod dyddiadau penodol sy'n llawer gwell nag eraill ar gyfer swyddi perfformio.. Fel yr argymhellir, dylech bostio yn aml gan y bydd hyn yn annog rhyngweithio gyda'ch dilynwyr ac yn eich cadw yn eu porthiant newyddion. I wybod yr ateb i'r cwestiwn ” Pryd yw'r amser gorau i bostio ar Instagram?”, Cliciwch yma. aros diwnio !

Dydd Llun

Oriau postio yw (6 h, 12 h, – 22 h)Mae dydd Llun yn cynrychioli dechrau'r diwrnod gwaith ac yn cyflwyno cyfnod mwy darniog. Mae gweithgaredd yn cynyddu mewn tair adran wahanol, yn bennaf yn oriau'r bore, pan fydd pobl sy'n teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yn cael y cyfle i ymgynghori â llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Ac amser cinio ac ar ddiwedd y noson, mae pawb eisiau ymlacio.

Mardi

Mae oriau postio yn ymestyn o fore gwyn tan nos (6 a.m. i 6 p.m.). Mae prysurdeb dydd Mawrth yn cael ei ledaenu'n fwy cyfartal trwy gydol y dydd, ymarferol yn cwmpasu oriau gwaith a'r amser sydd ei angen i gyrraedd ac yn ôl o'r gwaith.

Dydd Mercher

Y cyfnodau diweddaru yw canol y bore a hwyr y nos (o 8 a.m. i 11 p.m.). Mae canol y diwrnod gwaith yn fwy na her i'r gweithiwr cyffredin ; gall hefyd fod yn broblem i gynyddu rhyngweithio ar Instagram.

Dydd Sul

Mae'r oriau gwylio yn gynnar yn y bore, hanner dydd a gyda'r hwyr (7 h, 12 p.m. a 7 p.m.). Mae dydd Iau yn dilyn yr un oriau â dydd Llun a dydd Mawrth. Ac wrth i'r penwythnos agosau, mae pobl eisiau codi eu ffôn a gwirio eu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

Dydd Gwener

Mae amseroedd llwytho i lawr yn amrywio rhwng bore a hwyr gyda'r nos (9 h, 4 p.m. a 7 p.m.).
Mae pawb eisiau gadael y gwaith yn gynharach ddydd Gwener, ond maent hefyd yn hoffi pori eu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol. Mae dydd Gwener yn dangos ymgyrch Instagram rhwng 4 p.m. a 5 p.m., pan fydd pawb yn mynd i'r gwaith.

Dydd Sadwrn

Oriau postio yw hwyr y bore a'r nos (11 a.m. a 7 p.m. i 8 p.m.). Oherwydd yr ysfa gref i aros yn y gwely o bobl sydd â dydd Sadwrn a dydd Sul yn unig i lenwi eu cwsg, Nid yw'n syndod bod ymgysylltu ar Instagram yn dechrau yn hwyr yn y bore. Mae nos Sadwrn hefyd yn amser gwych i ddechrau ffrydio, oherwydd mae fideos byw yn ffynhonnell wych o bleser i bobl sy'n dal yn effro yn y nos, gan amlaf ar ôl 9 p.m..

Dydd Sul

Mae oriau cyhoeddi yn amrywio rhwng bore a phrynhawn. (10 a.m. i 4 p.m.). I lawer o bobl, Mae dydd Sul yn amser i ymlacio a chymysgu gyda theulu a ffrindiau. Mae'n ymddangos bod dydd Sul yn cynyddu rhyngweithio defnyddwyr, boed yn gyhoeddiadau, sylwadau neu gyfrannau. Mae traffig yn aml yn cynyddu tua chanol dydd ac yn dechrau lleihau gyda'r nos, pobl sy'n ceisio paratoi ar gyfer trefn arferol y dyddiau wythnos canlynol.

Casgliad

Ers, rydych chi wedi datblygu gwybodaeth elfennol am yr amser gorau i bostio ar Instagram. Mae'n bryd rhoi'r wybodaeth honno ar waith i chi. Os nad oes gennych ddigon o amser i graffu ar eich cyfrif IG, gwylio tueddiadau a phenderfynu pryd yw'r amser gorau i bostio ar Instagram. Gallwch ddefnyddio Offer rhaglennu Instagram i gael gwared ar ansicrwydd a rhoi'r amser gorau i chi bostio ar Instagram.

Mwyaf poblogaidd

Mae HyperIBF yn llawer mwy na bot Instagram yn unigMae HyperIBF yn llawer mwy na bot Instagram yn unig ?
Mae HyperIBF yn llawer mwy na bot Instagram yn unigSut i Ail-bostio Stori Rhywun ar Instagram Pan Na Fyddwch Chi wedi'ch Tagio